Αρχική Νέα «Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος- Στεγανοποίηση Δωμάτων»

«Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος- Στεγανοποίηση Δωμάτων»

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: "Παρουσίαση Συστήματος Sika® ThermoCoat"
 Έναρξη 16:00  13/06/2018 Διάρκεια 

Παρουσιάσεις ΡΑΜΜΟΣ ΑΕ/ SIKA HELLAS

 10' 
ΜΕΡΟΣ Α.: Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος
   Α.1. Στεγανοποίηση Υπογείων 10'
   Α.2. Στεγανοποίηση Αρμών 10'
   Α.3. Στεγανοποίση Επιφανειών Σκυροδέματος 5'
   Α.4. Προσμικτα σκυροδέματος - Κονιαμάτων 5'
   Α.5. Μεμβράνες Στεγανοποίησης 10'
   Α.6. Στεγανοποίηση Δεξαμενών 10'
   Α.7. Στεγανοποίηση Κολυμβητικών Δεξαμενών 10'
   Α.8. Ενέματα Στεγανοποίησης 5'
   ΔΙΑΛΕΙMΜΑ 15'
   ΜΕΡΟΣ Β. Στεγανοποίηση Δωμάτων
   Β.1. Ασφαλτικές Μεμβράνες 10'
   Β.2. Συστήματα Υγρών Μεμβράνών 10'
   B.3. Συστήματα πολυουρίας 5'
   Β.4. Συστήματα Θερμοπλαστικών Μεμβρανών 5'
   Β.5. Πράσινα Δώματα 5'
  Β.6. Ψυχρά Δώματα 5'
  Β.7. Επισκευή Υφιστάμενης Μόνωσης 10'
    Σύνολο :  140'